Sampung Taon Mula Ngayon Essay

Sampung Taon Mula Ngayon Essay-2
Nasaan na ang Komisyon sa Wikang Filipino na ahensya ng ating gobyerno? Nasaan na ang mga dalubwikang nasa magigiting na Unibersidad at Kolehiyo? Samakatuwid, sa aspektong ito pa lamang, mapapansin nang agad ang isang katangian ng isang wikang buhay – ang patuloy na pagbabago (dinamiko). Santos na binubuo ng 20 titik, ngayon ay naging Filipino na at may makapangyarihang 28 titik.

Tags: Research Paper On LupusHow To Write Notecards For A Research PaperArgument Papers On PenaltyDouble Space My Essay MacCustom AssignmentsThe Assignment Evangeline AndersonAmerican Deep Essay From Hip Opinion Teenager VisionEts Gre Essay GradingCsu Essay PromptsFree Sample Research Papers

Ang problema sa simpleng paglalapi ay matatandaan din sa imortal na linya ni Pangulong Erap na aniya, “huwag nyo akong subukan.” Tinanggap ito, nasa kasaysayan na nga, ngunit mali. Elementarya pa lamang, alam na dapat na ang panghalip na ito ay pantao.

Nagiging mahalay tuloy kung minsan dahil sa maling paggamit.

Ang mga damit bilang mga elementong panlabas ang dapat na isuot sa katawan natin, hindi tayo ang susuot sa mga ito.

Sa salitang susuutin, tayo ang papasok sa mga damit, samantalang ang totoo, ang mga damit ang ilalagay natin sa ating mga katawan.

Nagresulta ito sa pagiging maluwag ng mga guro sa pagpansin sa gramatika at maging sa wastong gamit.

Kaya, para sa akin, nangibabaw dito ang prinsipyong “basta nagkaintindihan, puwede na.” Kung susuriin ang mga pangungusap sa itaas, ang isang karaniwang Pilipino sa ngayon ay hindi makikita ang mga kamalian pagkat wika nga, “ito na ang nakasanayan.” Sa unang pangungusap, iba ang , ang mga panlaping ginamit ang nagbibigay-kahulugan sa gamit nito.

Ipinaaabot sa mga pamilyang benepisyaryo ang tulong-pinansiyal na ito sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o, kung di kakayanin, sa pamamagitan ng mga alternatibo tulad ng Globe G-Cash remittance at mga transaksiyon sa mga bangkong pamprobinsiya.

Nitong Hunyo 2015, may kabuuang P17.75 bilyon na tulong-pinansiyal ang ibinigay sa mga benepisyaryong karapat-dapat at nakasusunod sa kondisyon ng programa, para sa una hanggang ikatlong yugto ng 2015.

Kailangang matupad ng mga pamilya ang mga kondisyon ng pamahalaan upang maibigay sa kanila ang tulong-pinansiyal.

Halaw ito sa programang Conditional Cash Transfer (CCT) ng mga bansa sa Latin Amerika at Aprika, na naialpas sa kahirapan ang milyon-milyong tao sa buong mundo.—ispesipiko sa pag-alis ng labis na kahirapan at gutom, sa pagkamit ng unibersal na edukasyong primarya, sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, sa pagpapababa ng bilang ng mga batang namamatay, at sa pagpapabuti ng pag-aalaga sa mga buntis.

SHOW COMMENTS

Comments Sampung Taon Mula Ngayon Essay

The Latest from dommaxim.ru ©